Permanente Educatie

Hercertificatie
Permanente educatie (PE) is erop gericht om als CMC’er je basiskennis te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Bij voorkeur zijn zowel activiteiten gericht op de persoonlijk professionele ontwikkeling als activiteiten gericht op vakinhoudelijke verdieping, onderdeel van de permanente educatie uren. Voor de hercertificatie dien je (in een periode van vijf jaar) minimaal 120 uur PE aan te kunnen tonen. De uren hoeven niet evenredig over de jaren verdeeld te worden, waarbij de periode(n) waarin geen PE aangetoond wordt (sabbatical) maximaal 12 maanden mag(mogen) zijn. Daarnaast zorgt PE ervoor dat je als adviseur voldoet aan de toegenomen maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van je functie als organisatieadviseur. Of je nu als CMC’er bent gekwalificeerd, of niet.

Qua aantoonbaarheid zijn bewijzen van deelname of diploma’s het makkelijkst. Ook is het mogelijk een derde-verklaring te vragen. Hiervoor heeft CIIO een hulpformat gemaakt. Dit kun je downloaden en (laten) invullen en ondertekenen.

Persoonlijk ontwikkelverslag
Alle activiteiten leg je vast in een persoonlijk ontwikkelverslag. Uit dit document moet blijken hoe de Permanente Educatie (PE) is opgebouwd. Daarbij wordt inzicht gegeven in, de in die vijf jaar daadwerkelijk uitgevoerde PE activiteiten, gekoppeld aan een reflectie op de uitkomsten en inzichten van deze activiteiten. In het assessment kan ook aan de hand van het ontwikkelverslag aan de CMC’er gevraagd worden wat de voorgenomen ontwikkeling is voor de komende periode. Waarin wil de CMC’er zich verder bekwamen, welke ontwikkelpunten staan centraal? Om daarmee een beeld te krijgen van de ontwikkelrichting van de CMC’er.

Urentelling

Bij de urentelling van PE wordt als basis de methode van ECTS gebruikt, zoals beschreven in de ECTS users guide van de Europese Commissie. Hierbij wordt een bruto urentelling gebruikt: dus de uren van het bestuderen van een boek, het volgen van lessen, het deelnemen aan werkgroepen, het uitvoeren van practicumwerkzaamheden en bijvoorbeeld het afleggen van de toets behoren tot de bestede uren. Als vuistregel kan worden aangehouden dat de PE uren zijn opgebouwd uit contacturen (het aantal uren van een bijeenkomst of activiteit die is bijgewoond) en de uren die besteed worden aan de voorbereiding van de activiteit (bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten of literatuurstudie). Alleen ontwikkelingsactiviteiten die minimaal het bachelorsniveau (EQF niveau 6) hebben tellen mee voor PE.

In onderstaand overzicht staan ter illustratie enige activiteiten opgenomen die in aanmerking komen voor PE uren:

 • (gecertificeerde) opleidingen
 • Intervisie bijeenkomsten
 • het schrijven van een boek of artikel
 • coachingsgesprekken
 • het publiceren van een podcast
 • het geven van een opleiding
 • het bezoeken van een congres, conferentie of een beurs,
 • het doen van een (snuffel)stage of vrijwilligerswerk


Registreren PE-uren

Als CMC’er ben je zelf verantwoordelijk voor de opgave en inschatting van de PE uren. Bij het registreren van PE-activiteiten moet je als CMC’er zoveel mogelijk gebruik maken van een derden verklaring. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring zijn van de organisator van de activiteit, een cliënt of opdrachtgever of een collega met wie je een gezamenlijke activiteit zoals intervisie hebt uitgevoerd. Het staat je ook vrij om PE uren van andere activiteiten op te voeren die voldoen aan de criteria uit het CMC reglement.

Het ontwikkelverslag is input voor een assessment, dat met positief gevolg moet zijn afgelegd voor hercertificering.

PE uren evenementen Ooa
Voor de evenementen die door de Ooa zelf worden georganiseerd, kunnen de volgende PE uren worden aangehouden:

 • Ernst Hijmanslezing – 2 uur
 • Boek van het jaar diner – 4 uur
 • Inspiratiedag- 6 uur
 • Impactdag – 8 uur
 • Dag van de adviseur- 8 uur
 • Dag van de facilitator (onderdeel begeleide intervisie) – 4 uur
 • Ooa videocollege (per college) – 2 uur
 • Moment van de Orde/ALV-  1 uur
 • Kennisworkshop (Platform advieskwaliteit) – 5 uur
 • Voor de begeleide intervisie van de Ooa gelden als indicatie de volgende uren:
  per intervisiebijeenkomst wordt voor een reguliere bijeenkomst 3 uur gerekend voor voorbereiding en uitvoering (afwijkingen mogelijk afhankelijk van verloop bijeenkomst)
 • Workshop voor intervisiedeelnemers – 3 uur

 

Je vindt de volledige voorwaarden in het CMC reglement

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen