Wetenschappelijke Raad

Ons werk en ons vak zijn volop beweging. Lukte het een aantal jaren geleden nog een Body of Knowledge and Skills te maken, en was er een redelijke eenduidigheid over een aantal basisgedachten (zoals: adviseren is iets anders dan je advies ‘uitvoeren’). Inmiddels neemt het vak allerlei vormen aan, waarbij ethische vragen toenemen, professionaliteit steeds collectiever wordt en ook ons vak vaker multidisciplinair van aard is. Wat is in die veranderende verhoudingen de rol van een wetenschappelijke raad? Wij zien een viertal elementen die onderling nauw met elkaar samenhangen:

AANDACHT GEVEN AAN ONZE BRONNEN EN DE ORDENING VAN HET VELD
We staan op de schouders van reuzen. Doen recht aan grondleggers. Kennen de oorsprong van ons vak door rolmodellen en belangrijke concepten de aandacht te geven die ze verdienen. We maken bronnen zichtbaar en ordenen deze, waarbij we het meervoudige perspectief hanteren dat eigen is aan ons vak. We willen individuele adviseurs helpen om de eigen puzzel te leggen en hun eigen positie te laten bepalen. Groepen samenwerkende professionals helpen we het gesprek te voeren over de onderlinge diversiteit, bijvoorbeeld bij Intervisie of adviesopdrachten.

TRENDS REGISTREREN EN HORIZONVERBREDING AANMOEDIGEN
Ons vak is volop in ontwikkeling. We blijven daarom up-to-date rondom thema’s en trends. We houden contact met collega’s die op hogescholen en universiteiten een bijdrage leveren aan ons vak: we voeren gesprekken over de zin en onzin van deze nieuwe ontwikkeling, om deze kennis vervolgens met leden te delen. Wat is evidence based work, en wat is work based evidence? Hoe ontwikkel je nieuwe kennis en welke stevigheid heft dat dan?

KRITISCH VERMOGEN VERSTERKEN ALS WEZENLIJK VOOR ONS WERK
Onze rol als adviseurs in organisaties is niet vanzelf positief. Zo zijn problemen soms een gevolg van de managementconcepten die adviseurs inbrengen. Het kan ook zijn dat we adviseren waar het geld zit in plaats van waar de vraagstukken leven. Van adviseurs wordt meer dan eens verwacht dat ze met geruststellende antwoorden komen, ook al erkennen die de ernst van de problematiek niet. Een hang naar objectiviteit kan als censuur gaan werken op alles wat subtiel, organisch en informeel is. En andersom kan de fascinatie van consultants met wat subtiel, organisch en informeel is, ook als censuur werken voor feiten. Kortom: hoe lopen we niet achter codes, modellen of opvattingen aan, maar blijven we kritisch denken en handelen in een complexe wereld? Hoe framen we facts en hoe deconstrueren we mythes, hoe onderscheid je zin en onzin?

VERSTERKEN VAN HET ONDERZOEK IN HET ADVIESVAK
In een wereld van permanente verandering en ontwikkeling horen werken en onderzoeken steeds meer bij elkaar. Er zijn veel vormen van onderzoek die goed passen bij ons vak. Traditionele onderzoeksbenaderingen kunnen nuttige inzichten bieden voor adviseurs. Naast het puur wetenschappelijke onderzoek, vinden we het van belang ook onderzoekend werken door consultants te stimuleren. Door dit soort praktijkonderzoek een podium te geven, willen we aanvullend zijn ten opzichte van de wetenschap. De afgelopen jaren hebben we als raad bijvoorbeeld aandacht besteed aan actieonderzoek. We vinden het een mooie manier om te leren, kennis te oogsten en verandering te scheppen. Met deze vierde lijn willen we methodologie meer op de agenda zetten.

TOT SLOT
We zijn allemaal beoefenaar én onderzoeker, de een wat bewuster dan de ander. We komen allemaal tot nieuwe inzichten, ontdekken hoe we dingen werkbaar krijgen en wat ze weerbarstig maakt. Als wetenschappelijke raad willen we deze onderzoekende professionaliteit warmhartig steunen. Mochten er vragen zijn die je wil voorleggen aan onze raad, kom je bijvoorbeeld iets tegen en ben je benieuwd hoe wij ernaar kijken, dan horen we dat graag!

Onze rol, werkwijze en activiteiten vind je hier visueel weergegeven.

DE WETENSCHAPPELIJKE RAAD BESTAAT MOMENTEEL UIT DE VOLGENDE LEDEN:

Sia Ataredian
Kim van den Berg (duo-voorzitter)
Onno Bouwmeester
Paul Kloosterboer
Mieke Moor
Martijn van Ooijen
Inge Oskam
Rob Poels
Elsbeth Reitsma (duo-voorzitter)
Bart van Rosmalen
Mark van Twist
Daniëlle Zandee

Meer informatie? Neem contact op met het verenigingsmanagement van Ooa
info@ooa.nl of 06-51481247

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen